Regulamin konkursu Przetestuj swoją motywację

Home/Regulamin konkursu Przetestuj swoją motywację

PRZETESTUJ SWOJĄ MOTYWACJĘ

Konkurs Sales Angels 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony https://salesangels.pl.
 3. Organizatorem konkursu jest 4Results Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie https://salesangels.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.02.2018 o godz. 18:00 i trwa do dnia 08.03.2018 do godz. 23:59.
 2. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
  b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) zawodowo zajmuje się sprzedażą;
  d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
  e) zarejestrował się jako członek społeczności Sales Angels na stronie https://salesangels.pl/;
  f) poleciła jak największej liczbie osób członkostwo w Społeczności Sales Angels;
  g) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody;
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również osoby najbliższe tych osób, tj. małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo oraz powinowaci, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w okresie trwania konkursu co najmniej jednego Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Zgłoszenie Konkursowe polega na wpisaniu na stronie https://salesangels.pl/ w formularzu rejestracji nowego członka, w polu „Skąd się dowiedziałeś o Sales Angels?” imienia i nazwiska osoby polecającej członkostwo.
 3. Po zakończeniu Konkursu Organizator wyłoni 3 Laureatów Konkursu.
 4. Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni 12.03.2018 podczas spotkania Sales Angels.

 

NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody w postaci testu Reiss Motivation Profile oraz raportu indywidualnego z osobistym omówieniem wyników przez Marcina Grelę, pracownika 4 Results Sp. z o.o. każda. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 1845,00 zł brutto. Łączna wartość nagród wynosi 5535,00 zł.
 2. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu przez Organizatora i zrealizowane w ustalonym ze zwycięzcami terminie między 13.03.2018 a 30.04.2018.
 3. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do wymiany Nagród na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu lub usłudze.

 

DANE OSOBOWE

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody.
 2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu na stronie https://salesangels.pl oraz w serwisach społecznościowych prowadzonych przez Sales Angels.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu strony https://salesangels.pl/ dostęp do Konkursu może zostać czasowo zawieszony.
 2. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie https://salesangels.pl/