Regulamin sklepu

Home/Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.salesangels.pl

Sprzedającym jest firma Sales Angels spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000764057, NIP: 9512475745 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@salesangels.pl
 • pod numerem telefonu: 571347885
 • poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.salesangels.pl

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na szkolenie, spotkanie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Spotkania – oznaczają świadczenia edukacyjne Organizatora szczegółowo określone na stronie internetowej Organizatora www.salesangels.pl
 8. Towar – rzecz ruchoma, w tym nagrania ze spotkań i eventów, książki, audiobooki, ebooki, oferowane przez Sales Angels Sp.z o.o. za pośrednictwem Sklepu.
 9. Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności nagrania ze spotkań i eventów, ebook, audiobook oferowane przez Sales Angels Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług.
 10. Szkolenie – usługa edukacyjna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, może mieć charakter płatny.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 12. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

II. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.salesangels.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.salesangels.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.salesangels.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

III. Wymagania techniczne

 1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 2. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Plików, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych:
 3. pliki MOBI – czytnik Amazon Kindle, tablet, smartphone, komputer PC/Mac z zainstalowana aplikacją do otwierania plików MOBI.
 4. pliki ePUB i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki ePUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww. plików. Więcej informacji nt obsługiwanych plików i urządzeń Użytkownik znajdzie w zakładce Pomoc.
 5. Pliki Mp3 i Mp4 – komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800×600 pikseli z zainstalowaną kartą dźwiękową i wyposażony w słuchawki. Głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk i obraz.

IV. Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami netto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. Wartość zamówienia zawierająca upusty i rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności za pośrednictwem platformy paynow.
 11. Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.
 12. Wszelkie Produkty i Pliki dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

V. Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) w przypadku produktów wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmy kurierskie. 
 4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia.
 5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w formularzu zamówienia.
 6. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty, na podany w formularzu zamówienia adres e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego ebooka/audiobooka, odtworzenie kupionego wideo.
 7. W przypadku wysyłki książek w wersji drukowanej, Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika.
 8. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.

VI. Zwroty

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VII. Zgłoszenie na Spotkania

 1. Zgłoszenie na Spotkanie odbywa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora www.salesangels.pl.
 2. W przypadku dokonywania zgłoszenia na Spotkanie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora wszystkie edytowalne pola powinny zostać wypełnione zgodnie z prawdą i aktualnym stanem faktycznym. Podanie danych nieprawdziwych lub niezgodnych z aktualnym stanem rzeczy Organizator może uznać za naruszenie Regulaminu.
 3. Ilość Uczestników biorących udział w konkretnych Spotkaniach jest ograniczona. O uczestnictwie w danych Spotkaniach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dokonania zgłoszenia na Spotkania za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora www.salesangels.pl po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc, Organizator o tym fakcie poinformuje niezwłocznie Uczestnika za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
 4. W przypadku braku miejsc na wybrane Spotkania, istnieje możliwość wpisania się na listę rezerwową. Aby tego dokonać należy przesłać wiadomość e-mail, zawierającą dane personalne, rodzaj i termin Spotkań, a także numer telefonu. W chwili zwolnienia miejsca na Spotkaniu, kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie lub poprzez e-mail o możliwości wzięcia udziału w zajęciach.

VIII. Przeprowadzenie Spotkań

 1. Spotkania każdorazowo odbywają się w lokalizacji podanej przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkań bądź zmian terminu i miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba prowadzącego). W takim przypadku uczestnik Spotkań ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr rachunku bankowego lub wyboru innego rodzaju zajęć, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od odwołanych Spotkań, o ile na wybranych Spotkaniach będą jeszcze wolne miejsca.
 3. Pytania dotyczące udziału w Spotkaniach, współpracy i innych zagadnień należy kierować na adres: info@salesangels.pl

IX. Płatności

 1. Udział w Spotkaniach jest płatny.
 2. Koszt uczestnictwa w poszczególnych Spotkaniach jest każdorazowo podawany przy opisie danego Spotkania znajdującym się na stronie internetowej Organizatora: www.salesangels.pl.
 3. Oferta dotycząca danego Spotkania, w tym jego programu oraz wysokości opłaty za uczestnictwo, wiąże do dnia zakończenia jej publikacji na stronie internetowej Organizatora www.salesangels.pl.
 4. Zgłaszający zobowiązany jest uiszczać opłaty za dane Spotkanie najpóźniej w dniu, w którym odbyły się zajęcia w ramach Spotkania, objętych Umową zawartą pomiędzy Organizatorem oraz Uczestnikiem.
 5. Uczestnik może również dokonać płatności za dane Spotkanie przelewem na rachunek bankowy Organizatora przed terminem jego rozpoczęcia.
 6. W przypadku dokonania płatności za Spotkanie przelewem Uczestnik dokonuje wpłaty na numer rachunku bankowego, który zostanie przesłany w wiadomości e-mail po dokonaniu zgłoszenia.
 7. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę Spotkania oraz termin jego rozpoczęcia.
 8. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę). Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Sprzedającym jest firma Sales Angels spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000764057, NIP: 9512475745 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

 

 

X. Warunki uczestnictwa w Spotkaniach

Zgłoszenie uczestnictwa w Spotkaniach następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz otrzymaniu przez organizatora Sales Angels Sp. z o.o. płatności za udział. W przypadku nieobecności Uczestnika kwota wpłaty nie podlega zwrotowi. Spotkanie jest nagrywane. Uczestnicząc w Spotkaniu, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. zm).

XI. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail info@salesangels.pl w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, liczy się od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. W przypadku nagrań ze spotkań i eventów, ebooków i audiobooków, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą otrzymania dostępu do pliku (bezpośrednio po dokonaniu zakupu).

XII. Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres Sprzedającego do kontaktu w sprawie reklamacji: info@salesangels.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej usługi w Sklepie (fakturę oraz numer zamówienia).
 3. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sales Angels sp. z o.o niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna;
 • żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca zwróci wartość zakupionej usługi.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

XIII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako:” RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. Szczegóły dotyczące zakresu przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.
 4. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres info@salesangels.pl.
 5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

XIV. Zmiana Regulaminu

 1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

XV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)