Regulamin sklepu

Home/Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym
przez Sprzedającego pod adresem www.salesangels.pl
Sprzedającym jest firma Sales Angels spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, zarejestrowaną przez
Sąd Rejonowy dla M. St.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000764057, NIP: 9512475745
zwana także
zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu 22 859 0 333 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
korzystając z adresu poczty elektronicznej: salesangels@4results.pl
poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.salesangels.pl


I. Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.
Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji na szkolenie, warsztat
za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
5.
Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
6.
Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego.
7.
Warsztaty oznaczają świadczenia edukacyjne Organizatora szczegółowo określone na
stronie internetowej Organizatora
www.salesangels.pl
8. Towar – rzecz ruchoma, w tym nagrania ze spotkań i eventów, książki, audiobooki, ebooki, oferowane przez Sales Angels Sp.z
o.o. za pośrednictwem Sklepu.
9.
Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności nagrania ze spotkań i eventów, ebook,
audiobook, oferowane przez Sales Angels Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu, w ramach
świadczenia usług.
10. Szkolenie – usługa edukacyjna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem
Internetowym, może mieć charakter płatny.
11.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta
pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
12.
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www,
za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
13.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług,
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

14. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego.


II. Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
pod adresem www.salesangels.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się
z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.salesangels.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci
Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.salesangels.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie
zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone
na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient
powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem
podłączonym do sieci Internet.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne
prawa osób trzecich.


III. Wymagania techniczne
1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet
Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub Mozilla
Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,
Google Chrome z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, Apple Safari z włączoną
obsługą ActiveX, JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
2. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Plików, może korzystać z nich
pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań
technicznych:
1. pliki MOBI – czytnik Amazon Kindle, tablet, smartphone, komputer PC/Mac z zainstalowana
aplikacją do otwierania plików MOBI.
2. pliki ePUB i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej
800×600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać pliki ePUB,
PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie końcowe,
w tym czytnik ebooków, smartphone, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww
plików. Więcej informacji nt obsługiwanych plików i urządzeń Użytkownik znajdzie
w zakładce Pomoc.
3. Pliki Mp3 i Mp4 – komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej
800×600 pikseli z zainstalowaną kartą dźwiękową i wyposażony w słuchawki. Głośniki lub
inne urządzenie reprodukujące dźwięk i obraz.

IV. Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami netto podanymi w złotych
polskich. Podane ceny
nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia
i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny
adres, na który Towar ma być wysłany
oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli
kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT,
która może zostać przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci
elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury
VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda
uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie
elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu
udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. Wartość zamówienia zawierająca upusty i rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona,
ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny
stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.
8. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania
w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu
w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź
ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty
na rachunek bankowy Sprzedającego podany w przypadku płatności przelewem lub
momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności za pośrednictwem platformy
PayU.
11. Użytkownik, który nabył produkty lub pliki w Sklepie, może użytkować je zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich
i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.). Niedozwolone jest
powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie,
udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie)
i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części
albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie
zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego
nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem.
12. Wszelkie Produkty i Pliki dostępne w Sklepie – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają
ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


V. Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta
niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia
dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

3. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) w przypadku
produktów wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej
przez firmy kurierskie.
4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi
w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania
przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia
5. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w formularzu zamówienia.
6. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep
wpłaty, na podany w formularzu zamówienia adres e-mail zostanie przesłany link
umożliwiający pobranie zamówionego ebooka/audiobooka, odtworzenie kupionego wideo.
7. W przypadku wysyłki książek w wersji drukowanej, Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę
obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika.
8. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając
stosowną informację na stronach Sklepu.


VI. Zgłoszenie na Warsztaty
a) Zgłoszenie na Warsztaty odbywa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
znajdującego się na stronie internetowej Organizatora www.salesangels.pl.
b) W przypadku dokonywania zgłoszenia na Warsztaty za pośrednictwem formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora wszystkie edytowalne
pola powinny zostać wypełnione zgodnie z prawdą i aktualnym stanem faktycznym. Podanie
danych nieprawdziwych lub niezgodnych z aktualnym stanem rzeczy Organizator może uznać
za naruszenie Regulaminu.
c) Ilość Uczestników biorących udział w konkretnych Warsztatach jest ograniczona.
O uczestnictwie w danych Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dokonania
zgłoszenia na Warsztaty za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie
internetowej Organizatora www.salesangels.pl po wyczerpaniu limitu dostępnych miejsc,
Organizator o tym fakcie poinformuje niezwłocznie Uczestnika za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu.
d) W przypadku braku miejsc na wybrane Warsztaty, istnieje możliwość wpisania się na listę
rezerwową. Aby tego dokonać należy przesłać wiadomość e-mail, zawierającą dane
personalne, rodzaj i termin Warsztatów, a także numer telefonu. W chwili zwolnienia miejsca
na Warsztatach, kolejne osoby z listy rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie lub
poprzez e-mail o możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
e) W przypadku rejestracji mniejszej liczby uczestników niż 5 osób na dany Warsztat,
Organizator uprawniony jest do jego odwołania. W takim przypadku Uczestnicy otrzymują
zwrot uiszczonych opłat w pełnej wysokości.


VII. Przeprowadzenie warsztatów:
a) Warsztaty każdorazowo odbywają się w lokalizacji podanej przez Organizatora
b) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów bądź zmian terminu i
miejsca zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (wypadki losowe, choroba prowadzącego). W
takim przypadku uczestnik Warsztatów ma prawo do zwrotu opłaty na wskazany nr rachunku
bankowego lub wyboru innego rodzaju zajęć, organizowanych w ciągu trzech miesięcy od
odwołanych Warsztatów, o ile na wybranych Warsztatach będą jeszcze wolne miejsca.
c) Pytania dotyczące udziału w Warsztatach, współpracy i innych zagadnień należy kierować
na adres: salesangels@4results.pl

VII. Płatności
 a) Udział w Warsztatach jest płatny.
b) Koszt uczestnictwa w poszczególnych Warsztatach jest każdorazowo podawany przy opisie
danego Warsztatu znajdującym się na stronie internetowej Organizatora: www.salesangels.pl
c) Oferta dotycząca danego Warsztatu, w tym jego programu oraz wysokości opłaty za
uczestnictwo, wiąże do dnia zakończenia jej publikacji na stronie internetowej Organizatora
www.salesangels.pl
d) Zgłaszający zobowiązany jest uiszczać opłaty za dany Warsztat najpóźniej w dniu, w którym
odbyły się zajęcia w ramach Warsztatów, objętych Umową zawartą pomiędzy Organizatorem
oraz Uczestnikiem.
e) Uczestnik może również dokonać płatności za dany Warsztat przelewem na rachunek
bankowy Organizatora przed terminem jego rozpoczęcia.
f) W przypadku dokonania płatności za Warsztat przelewem Uczestnik dokonuje wpłaty na
numer rachunku bankowego, który zostanie przesłany w wiadomości e-mail po dokonaniu
zgłoszenia.
h) W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Uczestnika, nazwę Warsztatu oraz termin
rozpoczęcia Warsztatu.
2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę). Płatność
za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
(PayU).
3. Operatorem kart płatniczych jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul.
Grunwaldzkiej 186 wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.


VIII. Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail
salesangels@4results.pl, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2
marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest
terminem nieprzekraczalnym i w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, liczy się
od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana
za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba,
że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar
należy zwrócić na adres Usługodawcy. Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
4. W przypadku nagrań ze spotkań i eventów, ebooków i audiobooków, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą otrzymania dostępu do pliku (bezpośrednio po dokonaniu zakupu).

IX. Procedura reklamacji
1. Reklamacje należy składać kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres
Sprzedającego do kontaktu w sprawie reklamacji: salesangels@4results.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający
nabycie reklamowanej usługi w Sklepie (fakturę oraz numer zamówienia).
3. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę, Użytkownik może:
1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sales Angels sp.
Z o.o niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni wadliwą
rzecz na wolną od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej
proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje
do wartości rzeczy bez wady. Użytkownik nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest
nieistotna;
2. żądać wymiany rzeczy na wolne od wad albo usunięcia wady. Sklep jest zobowiązany
wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca zwróci wartość
kupionej usługi.
2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu
zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa
albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności
kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień
stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
3. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem
dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym
fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


X. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu
internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą
być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów
do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
Dane są przekazywane dobrowolnie. Szczegóły dotyczące zakresu przetwarzania danych
znajdują się w polityce prywatności.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów
we wprowadzanych danych:
a) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać poprzez wysłanie wiadomości
e-mail do Usługodawcy na adres salesangels@4results.pl.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania
przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje
przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje
przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub
przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.


XI. Zmiana Regulaminu
1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu,
Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji
warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie
internetowym nie są możliwe.
2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


XII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy
z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271
ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy
według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964
r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)