Regulamin Finału Sales Angels

Home/Regulamin Finału Sales Angels
 1. Organizatorem Finału Sales Angels (zwanego dalej “Finałem”) jest Sales Angels Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa, NIP 9512475745, REGON 382127428, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000764057, zwana dalej “Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Finału (zwanych dalej „Uczestnikami”) i określa prawa oraz obowiązki Uczestników oraz jego Organizatora. 
 3. Warunkiem udziału w Finale jest uiszczenie opłaty za bilet stacjonarny lub online. Cennik biletów wstępu jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia.
 4. Strona wydarzenia to https://salesangels.pl/final2023
 5. Przeprowadzenie Finału jest zaplanowane na 25 stycznia 2024 roku w trybie stacjonarnym we wskazanej lokalizacji oraz zdalnym na platformie do transmisji online.
 6. Agenda Finału jest dostępna na stronie internetowej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany agendy Finału na wypadek sytuacji losowej np. choroby prelegenta.
 7. Rejestracja na Finał następuje poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Finału lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku konieczności wystawienia faktury pro forma.
 8. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Organizatora od Uczestnika formularza zgłoszeniowego lub złożenia zamówienia pocztą elektroniczną.
 9. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia w ustalonej cenie jest wpłata pełnej kwoty za wybrany rodzaj biletu. Całkowita lub częściowa nieobecność Uczestnika na Finale, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności wobec Organizatora.
 10. Udział w Finale jest dobrowolny, a wejście na jego teren oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych przy rejestracji danych osobowych do celów organizacji Finału oraz dla potrzeb marketingowych Organizatora.
 11.  Finał będzie rejestrowany i fotografowany dla potrzeb dokumentacyjnych i promocyjnych Organizatora. Udział w Finale jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wielokrotne wykorzystanie wizerunku w materiałach filmowych i fotograficznych.
 12.  Zgoda, o której mowa w pkt. 10 obejmuje prawo Organizatora do wykorzystania wizerunku Uczestnika, w tym rozpowszechnianie i publikowanie w mediach elektronicznych Organizatora lub na stronie internetowej Organizatora w materiałach obejmujących relację z przebiegu Finału.
 13.  Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 9 jest dobrowolne, warunkuje jednak możliwość uczestnictwa w Finale. Organizator informuje, że zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane przed jej cofnięciem. Ww. zgoda stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników.
 14.  Organizator ani jego pracownicy czy podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia losowe i szkody zdrowotne, straty materialne, krzywdy itp. wynikające ze specyfiki Finału lub niedostosowania się przez Uczestnika do obowiązujących na terenie Finału przepisów porządkowych, bądź poleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora.
 15.  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego podczas lub w związku z udziałem w Finale.
 16.  Organizator nie ponosi wobec Uczestnika żadnej odpowiedzialności za rzeczy ruchome wniesione i pozostawione lub zgubione przez Uczestnika na terenie Finału, jak również za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikowi na terenie Finału przez osobę trzecią.
 17.   Bilety na Finał są imienne, a ich zwrot nie jest możliwy. W przypadku uzasadnionego braku udziału w Finale poniesiona przez Uczestnika kwota za bilet może zostać wykorzystana na poczet przyszłych wydarzeń Organizatora.
 18.  Reklamacje dotyczące organizacji lub przebiegu Finału Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi w terminie 14 dni od daty udziału w Finale, wyłącznie w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Sales Angels Sp. z o.o., ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa.
 19.  W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć opis okoliczności, stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić dowody na ich poparcie oraz wskazać roszczenia w razie uznania reklamacji. Organizator udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.